Úvod
Úvod
Kde nás najdete
Novinky
Novinky
Šachové novinky
Ubytování
Akce
Knihovna
Umělecká tvorba
Faktografie
Šachy
Aktuality - Šachy
Velmistr odpovídá ...
Portál pro rozhodčí
Fórum
Spolupracovníci
Tréninkové materiály
Úspěchy ŠK Strmilov
Korespondenční Šach
Problémový Šach
Kontakty
Odkazy
Pikomat
PraSe
Přihlásit se
Formát:
Učitelská verze: - funguje pouze v HTML formátu
  Otázka č. 1.
Značka (=) zapsaná v partiáři znamená

a) vyrovnanou pozici
b) nabídku remízy
c) mat
d) přerušení partie

  Otázka č. 2.
Bílý na tahu si do svého partiáře zapsal tah 25.Jd5, ale nakonec táhl věží.

a) tah věží je platný
b) bílý musí provést tah zapsaný v partiáři

  Otázka č. 3.
Dostavit se k utkání, ke kterému jste delegován, jste povinen

a) 15 minut před stanoveným začátkem utkání,
b) 30 minut před stanoveným začátkem utkání,
c) v dostatečně časovém předstihu tak, abyste mohl splnit Soutěžním řádem předepsané povinnosti.


  Otázka č. 4.
Před stanoveným začátkem utkání Vás požádá kapitán některého družstva o ověření totožností hráčů soupeřova družstva. Pak

a) požadavek odmítnete,
b) rozhodnete se jestli požadavku vyhovíte,
c) jste povinen požadavku vyhovět.


  Otázka č. 5.
Kapitán některého družstva vás požádá o zapsání do zápisu jeho námitek k jevům známým před skončením utkání. Pak

a) jste povinen žádosti vyhovět, pokud je předložena před podpisem zápisu,
b) požadavek v každém případě odmítnete,
c) rozhodnete se podle toho co hodlá kapitán do zápisu uvést.

  Otázka č. 6.
Zjistíte, že hráč provádí tahy ve stejném čase ve dvou mistrovských partiích. Pak

a) jeho partii v utkání, které řídíte, ihned zkontumujete, hráče ostatních partií necháte pokračovat ve hře,
b) jeho partii v utkání, které řídíte, ihned zkontumujete, jen pokud se obě partie hrají v soutěži družstev a vy řídíte utkání ve vyšší třídě, hráče ostatních partií necháte pokračovat ve hře,
c) jeho partii a partie všech hráčů, kteří jsou uvedeni v utkání, které řídíte v sestavě za ním, ihned zkontumujete a tuto skutečnost uvedete do zápisu o utkání a informujete o ní rozhodčího, který řídí druhou mistrovskou partii hráče.
d) všechny zjištěné okolnosti uvedeme do zápisu a předáme na vyhodnocení řídícímu orgánu soutěže


  Otázka č. 7.
Dostavíte se k utkání s více než jednohodinovým zpožděním. Potom náhradnímu rozhodčímu přísluší úhrada

a) za řízení celého utkání, nepřísluší mu však úhrada stravného, jízdného a nocležného,
b) za řízení celého utkání, stravné, jízdné a nocležné,
c) za řízení celého utkání a stravné, nepřísluší mu však úhrada jízdného a nocležného.

  Otázka č. 8.
Tempo hry v mistrovských soutěžích mimo divizi G a soutěží řízených Krajskými šachovými svazy je

a) 25 tahů za hodinu a zbytek partie za další hodinu,
b) 40 tahů za 2 hodiny a 20 tahů za každou další hodinu. Po druhé časové kontrole se partie přerušuje,
c) 40 tahů za 2 hodiny, 20 tahů za další hodinu a zbytek partie za 30 minut.
d) 40 tahů za 2 hodiny a další hodinu na zbytek partie.


  Otázka č. 9.
Před stanoveným začátkem utkání soutěže družstev je povinen vám předat kapitán družstva nebo jim pověřený člen družstva

a) soupisku družstva potvrzenou řídícím orgánem a písemně sestavu družstva,
b) soupisku družstva potvrzenou řídícím orgánem a alespoň ústně sestavu družstva,
c) alespoň soupisku družstva potvrzenou řídícím orgánem.

  Otázka č. 10.
V sestavě družstva musí být seřazeni

a) hráči včetně náhradníků přesně v tom pořadí, ve kterém jsou uvedeni na soupisce
b) hráči v pořadí, ve kterém jsou uvedeni na soupisce, náhradníci se zařadí na místa nepřítomných hráčů
c) v pořadí, pro které se rozhodne kapitán družstva.

  Otázka č. 11.
V okamžiku předání sestavy rozhodčímu

a) musí být všichni hráči uvedení v sestavě přítomni v hrací místnosti,
b) musí být přítomna nadpoloviční většina hráčů uvedených v sestavě. Ostatní se mohou dostavit kdykoliv tak, aby dodrželi předepsané tempo hry,
c) musí být přítomna nejméně polovina hráčů z předepsaného počtu členů družstva. Ostatní se musí dostavit nejdéle do 1 hodiny od stanoveného začátku utkání.


  Otázka č. 12.
Kapitán družstva vám nepředá sestavu družstva do stanoveného začátku utkání. Pak

a) utkání zkontumujete v neprospěch tohoto družstva,
b) vyhlásíte čekací dobu v délce 120 minut, po kterou čekáte na předání chybějících sestav
c) vyhlásíte čekací dobu v délce 60 minut, po kterou čekáte na předání chybějících sestav.

  Otázka č. 13.
Kapitán družstva vám předá sestavu družstva až po stanoveném začátku utkání, ale ještě v průběhu čekací doby. Pak

a) sestavu v žádném případě nepřijmete a utkání zkontumujete v neprospěch tohoto družstva,
b) sestavu přijmete a utkání zahájíte, jen pokud s tím souhlasí kapitán soupeře,
c) posoudíte, jestli důvody ke zpoždění, které družstvo uvádí, jsou dostatečně průkazné a pokud ano, nebo pokud se družstvo zaváže, že podklady o jejich nezaviněném zpoždění zašle do 5 dnů řídícímu orgánu, stanovíte nový začátek utkání.


  Otázka č. 14.
Kapitán družstva vám předá sestavu družstva až po stanoveném začátku utkání, ale do jedné hodiny po stanoveném začátku. Pak

a) sestavu nepřijmete a utkání zkontumujete v neprospěch tohoto družstva,
b) posoudíte, jestli ke zpoždění došlo z vyšší moci a pokud ne, stanovíte nový začátek utkání,
c) posoudíte, jestli ke zpoždění došlo z vyšší moci a pokud ne, utkání sehrajete, platí však původní začátek utkání a všem členům družstva je čas na rozmyšlenou krácen o dobu odpovídající zpoždění.


  Otázka č. 15.
Do sestavy osmičlenného družstva, kterou vám kapitán družstva před zahájením utkání předá, může být zařazeno

a) maximálně 1 hostující hráč, 1 volný hráč a 1 cizinec,
b) nejvýše tolik hostujících hráčů, volných hráčů a cizinců, aby kmenoví hráči byli alespoň čtyři,
c) nejvýše tolik hostujících hráčů, volných hráčů a cizinců, aby kmenových hráčů byla nadpoloviční většina.


  Otázka č. 16.
V průběhu mistrovské partie došlo k situaci, která není Pravidly šachu FIDE upravena. Potom rozhodčí

a) je povinen situaci podrobně popsat do zápisu a předat k řešení řídícímu orgánu soutěže,
b) musí nalézt rozhodnutí, které odpovídá zásadám fair play, logice a konkrétním okolnostem podle analogie se situacemi, které v Pravidlech jsou,
c) ponechá rozhodnutí na dohodě hráčů, nedohodnou-li se hráči prohlásí partii za remízu.

  Otázka č. 17.
Při mistrovských utkáních družstev v soutěžích řízených ŠSČR, ve kterých se hraje tempem 40 tahů/2hodiny, 20tahů/1hodina, 30 minut/zbytek partie rozumíme rychlým zakončením partie

a) pouze tu část partie ve které alespoň jednomu hráči zbývá na zbytek tahů méně než 5 minut,
b) celou část partie ve které oba hráči mají spotřebováno více než 3 hodiny předepsaného času (oba praporky již spadly dvakrát) a oba mají odehráno alespoň 60 tahů,
c) celou část partie, ve které alespoň jeden hráč má spotřebováno více než 3 hodiny předepsaného času (alespoň jeden praporek již spadl dvakrát) a má odehráno alespoň 60 tahů.


  Otázka č. 18.
Během rychlého zakončení partie

a) provede-li hráč nepřípustný tah prohrává partii,
b) provede-li hráč nepřípustný tah, uplatní rozhodčí stejná pravidla, jako v ostatních částech partie,
c) provede-li hráč nepřípustný tah, uplatní rozhodčí stejná pravidla, jako v ostatních částech partie, kromě ustanovení o časové penalizaci.

  Otázka č. 19.
Během rychlého zakončení partie může hráč reklamovat remízu tím, že zastaví hodiny a přivolá rozhodčího

a) pokud je partie nerozhodná i podle pravidel platných v ostatních částech partie, nebo má na zbytek partie méně než dvě minuty a jeho praporek ještě nespadl,
b) jen pokud je partie nerozhodná i podle pravidel platných v ostatních částech partie, nebo jde o teoretickou remízu,
c) jen pokud je partie nerozhodná i podle pravidel platných v ostatních částech partie.

  Otázka č. 20.
Během rychlého zakončení partie prohlásí rozhodčí na žádost hráče partii za remízu

a) jen pokud je partie nerozhodná i podle pravidel platných v ostatních částech partie,
b) jen pokud je partie nerozhodná i podle pravidel platných v ostatních částech partie, nebo jde-li o teoretickou remízu,
c) též v případech, kdy má hráč na zbytek partie méně než dvě minuty a jeho praporek ještě nespadl a rozhodčí uzná, že soupeř reklamujícího hráče neusiluje o výhru normálními prostředky, nebo že nelze partii vyhrát normálními prostředky.


  Otázka č. 21.
Během rychlého zakončení partie, v případě, když hráč má na zbytek partie méně než 2 minuty, ale jeho praporek ještě nespadl, a reklamuje remízu, pak není-li partie nerozhodná i podle pravidel platných v ostatních částech partie

a) může rozhodčí své rozhodnutí odložit do pádu praporku. Rozhodčí může partii prohlásit za remízu i v případě, že odloží-li své rozhodnutí až do doby po pádu praporku reklamujícího hráče.
b) může rozhodčí své rozhodnutí odložit a rohodnout kdykoliv v dalším průběhu. Rozhodčí může partii prohlásit za remízu i v případě, že odloží-li své rozhodnutí až do doby po pádu praporku reklamujícího hráče.
c) musí rozhodčí rozhodnout ihned,
d) musí rozhodčí reklamaci odmítnout.

  Otázka č. 22.
V postavení, ve kterém je přípustná malá rošáda, přemístil bílý svého krále z pole e1 na g1.

a) tah ještě není proveden, ale hráč již nemá právo provést jiný tah než 0-0;
b) tah ještě není proveden, hráč může provést jakýkoli možný tah králem;
c) tah ještě není proveden, hráč může provést jakýkoli možný tah králem nebo věží h1;
d) tah ještě není proveden, hráč může provést jakýkoli možný tah libovolným kamenem.

  Otázka č. 23.
V hracím sále kvůli výpadku elektrického proudu zhaslo světlo. Rozhodčí přikázal hráčům zastavit hodiny a vzdálit se od šachovnic. Po odstranění závady a rozsvícení se zjistilo, že na jednom stolku hráči hodiny nezastavili a bílému během tmy v sále spadl praporek.

a) bílý partii prohrál překročením času;
b) spotřebovaný čas jde k tíži bílého, v partii se však pokračuje až do další časové kontroly;
c) překročení času neplatí, rozhodčí nastaví čas na hodinách podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v partii se pokračuje.


  Otázka č. 24.
V jednodenním nemistrovském turnaji v rapid šachu pořádaném nevelkým vesnickým oddílem se námitková komise ustanoví:

a) vždy;
b) jen tehdy, požádá-li o to některý hráč před začátkem soutěže;
c) jen tehdy, požádá-li o to některý z hráčů, a to kdykoli během soutěže;
d) jen tehdy, není-li přítomen kvalifikovaný rozhodčí, který by turnaj řídil.

  Otázka č. 25.
Ve fázi rychlého zakončení partie hráč dvě minuty před vypršením svého časového limitu zastavil hodiny, přivolal rozhodčího a reklamoval remízu. Rozhodčí má v podstatě tři možnosti, jak reagovat. Z následujících čtyř variant označte tu, která za všech okolností nikdy nepřipadá v úvahu (tj. rozhodčí reaguje nesprávně):

a) rozhodčí reklamaci neuzná a v partii se pokračuje, čas se nikomu neubírá ani nepřidává;
b) rozhodčí reklamaci uzná a partie končí nerozhodně;
c) rozhodčí odloží své rozhodnutí, případně přidá soupeři dvě minuty na rozmyšlenou a v partii se pokračuje za přítomnosti rozhodčího, který může vyhlásit výsledek až po pádu praporku;
d) rozhodčí reklamaci neuzná, přidá soupeři dvě minuty na rozmyšlenou a v partii se pokračuje.

  Otázka č. 26.
Hráč prohlásil, že z náboženských důvodů nemůže partii zapisovat. Rozhodčí v tomto případě

a) takového hráče napomene a v případě, že dál odmítá partii zapisovat, hráče potrestá kontumací partie;
b) rozhodne, kolik času se hráči ubere z přiděleného času;
c) rozhodne, kolik času se hráči ubere z přiděleného času a kolik času se jeho soupeři přidá;
d) rozhodne, kolik času se jeho soupeři přidá.

  Otázka č. 27.
Pro klasifikační účely se v turnaji hráči s 3.výkonnostní třídou bez osobního koeficientu propůjčí tzv. výkonnostní koeficient v hodnotě:

a) 1250;
b) 1350;
c) 1450;
d) 1550;

  Otázka č. 28.
Pro klasifikační účely se v turnaji hráči s 2.výkonnostní třídou bez osobního koeficientu propůjčí tzv. výkonnostní koeficient v hodnotě:

a) 1250;
b) 1350;
c) 1550;
d) 1750;

  Otázka č. 29.
Při plnění norem pro získání III. nebo IV. výkonnostní třídy musí být tempo hry (tj. čas na rozmyšlenou) nejméně:

a) 15 minut na partii pro každého hráče;
b) 20 minut na partii pro každého hráče;
c) 30 minut na partii pro každého hráče;
d) 60 minut na partii pro každého hráče;

  Otázka č. 30.
Šachista je poprvé zařazen na listinu osobních koeficientů po dosažení nejméně:

a) 9 započitatelných partií;
b) 11 započitatelných partií;
c) 18 započitatelných partií;
d) 40 započitatelných partií;

  Otázka č. 31.
Pan Gorčák z TJ Bučovice pořádá každoročně o letních prázdninách šachový tábor v Itálii. Táborový turnaj, kterého se účastní pouze hráči ČR, na listinu osobních koeficientů ČR započten

a) být může (pořadající složka TJ Bučovice - je členem ŠSČR);
b) být nemůže (turnaj se nekoná na území ČR).

  Otázka č. 32.
Partie hraná tempem 1hodina na 20 tahů a 30 minut do konce partie pro každého hráče.

a) může být započtena na listinu osobních koeficientů;
b) nemůže být započtena na na listinu osobních koeficientů;
c) může být započtena na na listinu osobních koeficientů jen tehdy, dají-li k tomu oba hráči souhlas.

  Otázka č. 33.
Časová tíseň v partii, která se hraje partie tempem 1 hodina na 20 tahů a 30 minut do konce partie pro každého hráče začíná:

a) pět minut před časovou kontrolou;
b) tři minuty před časovou kontrolou
c) ve chvíli, kdy hráči zbývá minuta na tah;
d) ve chvíli, kdy hráči zbývají dvě minuty na tah.

  Otázka č. 34.
V prvních minutách hry v 11.tahu bílý provedl nemožný tah, proti čemuž soupeř ihned poté protestoval. Rozhodčí nařídil tah vrátit a dotknutým kamenem provést tah možný. Rozhodčí dále:

a) není povinen bílého sankcionovat;
b) černému na hodinách přidá 2 minuty času na rozmyšlenou;
c) bílému na hodinách ubere 3 minuty času na rozmyšlenou a černému 3 minuty přidá;
d) černému na hodinách přidá 3 minuty času na rozmyšlenou.

  Otázka č. 35.
V partii hrané tempem 1 hodina na 20 tahů a 30 minut do konce partie pro každého hráče v 38.tahu, kdy oba hráči měli spotřebováno shodně 70 minut, bílý reklamoval remízu opakováním tahů. Černý s reklamací nesouhlasil, a jak se vzápětí ukázalo, bílý remízu reklamoval neoprávněně.

a) rozhodčí nařídí v partii pokračovat a bílému na hodinách ubere polovinu zbývajícího času na rozmyšlenou, tj. 10 minut;
b) rozhodčí nařídí v partii pokračovat a bílému na hodinách ubere 3 minuty času na rozmyšlenou;
c) rozhodčí nařídí v partii pokračovat, bílému na hodinách ubere 3 minuty času na rozmyšlenou a černému 3 minuty přidá;

d) rozhodčí nařídí v partii pokračovat a černému na hodinách 3 minuty času na rozmyšlenou přidá.

  Otázka č. 36.
V partii hrané tempem 1 hodina na 20 tahů a 30 minut do konce partie pro každého hráče v 38.tahu, kdy oba hráči měli spotřebováno shodně 70 minut, bílý reklamoval remízu opakováním tahů. Černý s reklamací nesouhlasil, a jak se vzápětí ukázalo, bílý remízu reklamoval oprávněně.

a) rozhodčí partii ukončí a prohlásí ji za nerozhodnou;
b) rozhodčí nařídí v partii pokračovat a bílému na hodinách ubere 3 minuty času na rozmyšlenou;
c) rozhodčí nařídí v partii pokračovat a bílému na hodinách ubere 3 minuty času na rozmyšlenou a černému 3 minuty přidá;
d) rozhodčí nařídí v partii pokračovat a černému na hodinách 3 minuty času na rozmyšlenou přidá.

  Otázka č. 37.
V partii hrané tempem 1 hodina na 20 tahů a 30 minut do konce partie pro každého hráče v 98.tahu, kdy oba hráči měli spotřebováno shodně 70 minut, bílý na šachovnici provedl svůj tah a zastavil hodiny, nebo? reklamoval remízu. Argumentoval tím, že právě provedeným tahem uběhlo padesát tahů, během kterých nebyl brán žádný kámen a nebylo taženo žádným pěšcem. Černý s reklamací remízy nesouhlasil. Rozhodčí zjistil, že právě provedeným 98.tahem bílého skutečně uběhlo padesát tahů, během kterých nebyl brán žádný kámen a nebylo taženo žádným pěšcem. Další postup rozhodčího bude následující:

a) rozhodčí reklamaci uzná a prohlásí partii ze remízu;
b) rozhodčí nařídí v partii pokračovat a bílému na hodinách ubere 3 minuty času na rozmyšlenou;
c) rozhodčí nařídí v partii pokračovat, bílému na hodinách ubere 3 minuty času na rozmyšlenou a černému 3 minuty přidá;

d) rozhodčí nařídí v partii pokračovat a černému na hodinách ubere 3 minuty času na rozmyšlenou.

  Otázka č. 38.
Hráč může přestat partii zapisovat v situaci, kdy:

a) mu to dovolí rozhodčí
b) je v časové tísni;
c) je v časové tísni a dále v situaci, kdy sice v časové tísni není, ale soupeř mající časovou tíseň partii nezapisuje;
d) je v časové tísni a dále v situaci, kdy sice v časové tísni není, ale partie se nachází ve fázi rychlého zakončení a soupeř nacházející se před poslední časovou kontrolou v časové tísni partii přestal zapisovat.

  Otázka č. 39.
V partii hrané tempem 1 hodina na 20 tahů a 30 minut do konce partie pro každého hráče si ve 2.tahu bílý všiml, že má v základním postavení prohozenu dámu a krále. Žádnou z těchto figur dosud netáhl.

a) rozhodčí umístí dámu a krále na správná pole a v partii se pokračuje dál;
b) v partii se pokračuje dál, oprava postavení již není možná, bílý ztratil i možnost rošády;
c) v partii se pokračuje dál, oprava postavení již není možná, bílý však má možnost rošády;
d) partie se zruší a hraje se nová.


  Otázka č. 40.
V partii hrané tempem 1 hodina na 20 tahů a 30 minut do konce partie pro každého hráče si v 8.tahu bílý všiml, že má v základním postavení prohozenu dámu a krále. Žádnou z těchto figur dosud netáhl.

a) rozhodčí umístí dámu a krále na správná pole a v partii se pokračuje dál;
b) v partii se pokračuje dál, oprava postavení již není možná, bílý ztratil i možnost rošády;
c) v partii se pokračuje dál, oprava postavení již není možná, bílý však má možnost rošády;
d) partie se zruší a hraje se nová.


  Otázka č. 41.
V partii hrané tempem 1 hodina na 20 tahů a 30 minut do konce partie pro každého hráče si v 8.tahu hráči všimli, že hrají na nesprávně položené šachovnici (rohové pole po pravé straně každého z hráčů bylo černé).

a) pozice se přemístí na správně položenou šachovnici a v partii se pokračuje dál;
b) v partii se pokračuje dál, oprava postavení již není možná, oba hráči ztratili i možnost rošády;
c) v partii se pokračuje dál, oprava postavení již není možná, oba hráči však mají možnost rošády;
d) partie se zruší a hraje se nová.

  Otázka č. 42.
V partii hrané tempem 1 hodina na 20 tahů a 30 minut do konce partie pro každého hráče přidá rozhodčí 30 minut na hodinách

a) po vykonání 20.tahu černého, i když časový limit 60 minut ještě neuplynul;
b) po spadnutí praporku jednoho z hráčů, když rozhodčí bezprostředně poté zkontroloval, že hráči vykonali předepsaný minimální počet 20 tahů;
c) po vykonání 20.tahu černého nebo po spadnutí praporku jednoho z hráčů, podle toho, jak má rozhodčí čas;
d) jedině tehdy, když tuto skutečnost reklamuje jeden z hráčů. Sám od sebe rozhodčí nesmí do hry zasáhnout a hodiny upravit.

  Otázka č. 43.
Vzhledem k vrcholné časové tísni nezapisoval ani jeden z hráčů. Průběh partie sledoval rozhodčí, který zjistil, že hráči již splnili předepsaný počet tahů.

a) upozorní na to hráče, aby již nehráli rychle a nebyl zbytečně zkreslen další průběh partie;
b) dokud nespadne praporek, žádným způsobem nezasáhne a nijak nenaznačí, kolik tahů bylo odehráno;
c) zastaví oboje hodiny a nařídí hráčům dopsat zápis;
d) zastaví oboje hodiny, hráči nemusí dopsat zápis.

  Otázka č. 44.
V partii hrané tempem 1 hodina na 20 tahů a 30 minut do konce partie pro každého hráče. bílý měl časovou tíseň. Provedl 20.tah, zmáčkl hodiny, praporek se zachvěl, ale nespadl. Černý vzápětí odpověděl, zmáčkl své hodiny a bílému praporek spadl. Černý ihned poté reklamoval výhru na čas. Jak rozhodnete?

a) černý vyhrál;
b) nařídíte v partii pokračovat.

  Otázka č. 45.
V partii hrané tempem 1 hodina na 20 tahů a 30 minut do konce partie pro každého hráče při druhé časové kontrole oba praporky spadly zdánlivě v jednom v okamžiku a rozhodčí není schopen určit, který praporek spadl jako první.

a) rozhodčí prohlásí partii za nerozhodnou;
b) partii oba hráči prohráli překročením času a rozhodčí zapíše výsledek 0 : 0
c) rozhodčí hru zruší a nařídí sehrát novou partii v rapid šachu
d) přidá se každému hráči pět minut a v partii se pokračuje.

  Otázka č. 46.
V partii hrané tempem 1 hodina na 20 tahů a 30 minut do konce partie pro každého hráče měl bílý časovou tíseň. Provedl svůj 16.tah, kterým dal soupeři mat. Ještě než však stihl zastavit hodiny, spadl mu praporek. Černý reklamoval výhru na čas. Jak rozhodnete?

a) bílý vyhrál;
b) černý vyhrál;
c) partie skončí nerozhodně.

  Otázka č. 47.
Hráč na tahu se dotkl téměř současně jednoho vlastního a jednoho soupeřova kamene, aniž by předtím vyjádřil svůj úmysl opravit postavení kamenů na šachovnici. Svým dotknutým kamenem však nemůže dotknutý soupeřův kámen brát. Nebylo možno určit, kterého kamene se dotkl nejdříve.

a) Hráč táhne svým dotknutým kamenem. Není-li to možné, bere soupeřův dotknutý kámen jiným svým kamenem. Není-li ani to možné, může provést jakýkoli možný tah;
b) hráč bere soupeřův dotknutý kámen. Není-li to možné, táhne svým dotknutým kamenem. Není-li ani to možné, může provést jakýkoli možný tah;
c) hráč musí svým kamenem brát soupeřův kámen, i když je to nemožný tah;
d) hráč může provést jakýkoli tah, ale rozhodčí jej potrestá odebráním tří minut na hodinách.

  Otázka č. 48.
V partii hrané tempem 1 hodina na 20 tahů a 30 minut do konce partie pro každého hráče po provedení 56.tahu černého 56. - Kxg1, kdy oběma hráčům zbývalo asi 15 minut do poslední časové kontroly, vznikla pozice král a střelec proti králi a věži. Bílý, který byl na tahu, vzhledem k materiálu na šachovnici reklamoval remízu. Černý s reklamací remízy nesouhlasí. Rozhodčí

a) partii prohlásí za remízu;
b) nařídí v partii pokračovat

  Otázka č. 49.
V partii hrané tempem 1 hodina na 20 tahů a 30 minut do konce partie pro každého hráče po provedení 56.tahu černého 56. - Kxg1, kdy oběma hráčům zbývalo asi 15 minut do poslední časové kontroly, vznikla pozice král proti králi a dvěma jezdcům. Bílý, který byl na tahu, vzhledem k materiálu na šachovnici reklamoval remízu. Černý s reklamací remízy nesouhlasí. Rozhodčí

a) partii prohlásí za remízu;
b) nařídí v partii pokračovat

  Otázka č. 50.
V partii hrané tempem 1 hodina na 20 tahů a 30 minut do konce partie pro každého hráče po provedení 56.tahu černého 56. - Kxg1, kdy oběma hráčům zbývalo asi 15 minut do poslední časové kontroly, vznikla pozice král a střelec proti králi a střelci, přičemž se jednalo o různobarevné střelce. Bílý, který byl na tahu, vzhledem k materiálu na šachovnici reklamoval remízu. Černý s reklamací remízy nesouhlasí. Rozhodčí

a) partii prohlásí za remízu;
b) nařídí v partii pokračovat

  Otázka č. 51.
V partii v rapid šachu hrané tempem 2x30 minut na partii si ve 2.tahu bílý všiml, že má v základním postavení prohozenu dámu a krále. Žádnou z těchto figur dosud netáhl.

a) rozhodčí umístí dámu a krále na správná pole a v partii se pokračuje dál;
b) v partii se pokračuje dál, oprava postavení již není možná, bílý ztratil i možnost rošády;
c) v partii se pokračuje dál, oprava postavení již není možná, bílý však má možnost rošády;
d) partie se zruší a hraje se nová.


  Otázka č. 52.
V partii v rapid šachu hrané tempem 2x30 minut na partii si v 8.tahu bílý všiml, že má v základním postavení prohozenu dámu a krále. Žádnou z těchto figur dosud netáhl.

a) partie se zruší a vyhrává ji černý;
b) v partii se pokračuje dál, oprava postavení již není možná, bílý ztratil i možnost rošády;
c) v partii se pokračuje dál, oprava postavení již není možná, bílý však má možnost rošády;
d) partie se zruší a hraje se nová.

  Otázka č. 53.
V partii v rapid šachu hrané tempem 2x30 minut na partii si v 8.tahu hráči všimli, že hrají na nesprávně položené šachovnici (rohové pole po pravé straně každého z hráčů bylo černé)..

a) pozice se přemístí na správně položenou šachovnici a v partii se pokračuje dál;
b) v partii se pokračuje dál, oprava postavení již není možná;
c) partie se zruší a vyhrává ji ten hráč, který nesprávnou polohu šachovnice reklamoval jako první;
d) partie se zruší a hraje se nová.

  Otázka č. 54.
V partii v bleskovém šachu hrané tempem 2x5 minut na partii si ve 2.tahu bílý všiml, že má v základním postavení prohozenou dámu a krále. Žádnou z těchto figur dosud netáhl.

a) rozhodčí umístí dámu a krále na správná pole a v partii se pokračuje dál;
b) partii se pokračuje dál, oprava postavení již není možná, bílý ztratil i možnost rošády;
c) v partii se pokračuje dál, oprava postavení již není možná, bílý však má možnost rošády;
d) partie se zruší a hraje se nová.


  Otázka č. 55.
V partii v bleskovém šachu hrané tempem 2x5 minut na partii si v 8.tahu bílý všiml, že má v základním postavení prohozenou dámu a krále. Žádnou z těchto figur dosud netáhl.

a) partie se zruší a vyhrává ji černý;
b) v partii se pokračuje dál, oprava postavení již není možná, bílý ztratil i možnost rošády;
c) v partii se pokračuje dál, oprava postavení již není možná, bílý však má možnost rošády;
d) partie se zruší a hraje se nová.

  Otázka č. 56.
V partii v bleskovém šachu hrané tempem 2x5 minut na partii si v 8.tahu hráči všimli, že hrají na nesprávně položené šachovnici (rohové pole po pravé straně každého z hráčů bylo černé)..

a) pozice se přemístí na správně položenou šachovnici a v partii se pokračuje dál;
b) v partii se pokračuje dál, oprava postavení již není možná;
c) partie se zruší a vyhrává ji ten hráč, který nesprávnou polohu šachovnice reklamoval jako první;
d) partie se zruší a hraje se nová.

  Otázka č. 57.
Vinou nepředpokládaných dopravních problémů se delegovaný rozhodčí dostavil na zápas družstev se zpožděním 45 minut. Utkání v té chvíli již řídil náhradní rozhodčí.

a) řízení utkání dokončí náhradní rozhodčí;
b) řízení utkání převezme delegovaný rozhodčí;
c) oba rozhodčí se dohodnou, kdo dokončí řízení utkání, Pokud se nedohodnou, pokračuje v řízení utkání náhradní rozhodčí;
d) oba rozhodčí se dohodnou, kdo dokončí řízení utkání, Pokud se nedohodnou, pokračuje v řízení utkání delegovaný rozhodčí.

  Otázka č. 58.
Po zahájení utkání se zjistilo, že hráči domácího družstva na 4. a 6.šachovnici si omylem vyměnili místa. Domácí proto prohrávají kontumačně partie na:

a) 4. až 8.šachovnici;
b) 4. až 6.šachovnici;
c) 4. a 6.šachovnici;

d) pouze na 6.šachovnici.

  Otázka č. 59.
Ve stanovenou dobu pro zahájení utkání osmičlenných družstev předá kapitán družstva písemně sestavu svého družstva.

a) v uvedenou dobu musí být v hrací místnosti přítomni všichni hráči družstva uvedení v sestavě;
b) v uvedenou dobu musí být v hrací místnosti přítomni alespoň čtyři hráči družstva uvedení v sestavě;
c) v uvedenou dobu musí být v hrací místnosti přítomno alespoň pět hráčů družstva uvedených v sestavě;
d) v uvedenou dobu stačí, když je přítomen pouze kapitán družstva nebo jeho zástupce.

  Otázka č. 60.
Kapitán domácího družstva odevzdá sestavu ve stanovenou dobu zahájení utkání, kapitán hostujícího družstva až po 30 minutách od stanoveného začátku hry. Současně však předložil potvrzení o zpoždění vlaku.

a) rozhodčí stanoví nový začátek utkání. Kapitán domácího družstva má právo k tomuto novému začátku podat novou sestavu. Všem hráčům hostujícího družstva je čas krácen o 30 minut;
b) rozhodčí stanoví nový začátek utkání. Kapitán domácího družstva má právo k tomuto novému začátku podat novou sestavu. Hráči obou družstev hrají na plný čas;
c) rozhodčí stanoví nový začátek utkání. Sestava odevzdaná kapitánem domácího družstva platí i pro tento nový začátek. Hráči obou družstev hrají partie na plný čas;
d) rozhodčí stanoví nový začátek utkání. Kapitán domácího družstva má právo k tomuto novému začátku podat novou sestavu. Hráčům hostujícího i domácího družstva je čas rovnoměrně krácen o 15 minut;. aby se vyrovnalo zpoždění začátku zápasu.